“ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံ တုိးတက္ေရးအတြက္ လူေတြဟာ လုံျခဳံဖုိ႔ဆုိရင္ `ဥပေဒစုိးမုိးေရး´ ႐ွိရပါမယ္”

`ဥပေဒစုိးမုိးေရးက ဘယ္အေပၚမွာ မူတည္လဲဆုိေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့တရားေရးမ႑ဳိင္´ ျဖစ္ရမယ္။ တရားေရးမ႑ိဳင္က လြတ္လပ္ရမယ္။ သန္႔႐ွင္းရမယ္။ ဒီလုိသန္႔႐ွင္းလြတ္လပ္တဲ့ တရားေရးမ႑ိဳ င္မ႐ွိလုိ႔ကေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးဆုိတာ မ႐ွိႏုိင္ပါဘူး´ ။

ဒါဟာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥလုိ႔ ကြၽန္မျမင္တယ္။ ဒီဟာက `ဒီမိုကေရစီအတြက္ မ႐ွိမျဖစ္႐ွိရမယ့္´ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီအေဆာက္အအုံေတြ ခုိင္မာဖုိ႔ဆုိတာ လြတ္လပ္ၿပီး သန္႔႐ွင္းတဲ့ တရားေရးမ႑ိဳင္က အဓိက ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါအတြက္ ကြၽန္မတုိ႔ဟာ ဆက္ၿပီးေတာ့ ၾကဳိးစားသြားမယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

Leave a Reply