အဆင္းရဲဆုံးနိုင္ငံမ်ားၾကား ျမန္မာ FDI အဝင္ဆုံးျဖစ္

ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂုဏ္သတင္းထိခိုက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔အဆင္းရဲဆုံး နိုင္ငံမ်ား (LDCs) အၾကားတြင္ နိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ (FDI) အမ်ားဆုံး စြဲေဆာင္နိုင္ေသာ နိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ စီးပြားေရး သတင္းဌာန Nikkei Asian Review ၏ သတင္းတပုဒ္က ဆိုသည္။

သယံဇာတႂကြယ္ဝေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ နိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၄.၃ ဘီလီယံေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး၏ ေအာက္ေျခအုပ္စု ၄၇ နိုင္ငံတြင္ ထိပ္ဆုံးသို႔ေရာက္ေနသည္ ဟု ကုလသမဂၢ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ တိုးတက္မႈ ညီလာခံ အစီရင္ခံစာကို ကိုးကား၍ သတင္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဒုတိယေနရာမွ အီသီရိုပီးယားကို ေက်ာ္တက္ၿပီး အာရွအိမ္နီးခ်င္း ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ကို တတိယႏွင့္ ပၪၥမေနရာမ်ားတြင္ ခ်န္ထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုနိုင္ငံမ်ားသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ကဲ့သို႔ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ား အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ မ်ားစြာ ေနာက္က် က်န္ေနေသးသည္။

ကေမာၻဒီးယားနိုင္ငံက လက္ခံရရွိေသာ နိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၂.၈ ဘီလီယံသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၇ ႏွစ္က ရရွိသည္ထက္ ႏွစ္ဆတိုးလာေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံက လက္ခံရရွိေသာ ေဒၚလာ ၂.၁၅ ဘီလီယံမွာ လြန္ခဲ့ေသာ တႏွစ္ကထက္ ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ နီးပါး က်ဆင္းသြားသည္။ ထိုသို႔ က်ဆင္းသြားရျခင္းမွာ နိုင္ငံ၏ အဓိကက်ေသာ အထည္ခ်ဳပ္က႑မွ အျခားက႑မ်ားတြင္လည္း စီးပြားေရးကို ျဖန႔္ခြဲထားရန္ လုပ္ေဆာင္မႈ ေႏွးေကြးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိ အဆင္းရဲဆုံးနိုင္ငံအဆင့္ သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းမွာ ထိုနိုင္ငံမ်ားမွ လူတဦးခ်င္း ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြသည္ တႏွစ္ ေဒၚလာ ၁၂၃၀ ေအာက္ နိမ့္က်ျခင္းကို သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာရွမွ ထိုနိုင္ငံမ်ားသည္ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဖိနပ္ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္အားခနိမ့္သည့္ က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပို႔ကုန္ကို အားထားေနၾကရသည္။ ထို ၄၇ နိုင္ငံအနက္ ၃၁ နိုင္ငံမွာ အာဖရိကမွျဖစ္ေသာ္လည္း အာရွမွ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဘူတန္၊ အေရွ႕တီေမာ၊ ယီမင္၊ လာအိုႏွင့္ နိေပါတို႔လည္း ပါဝင္ၾကသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား၏ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္မွျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တရားဝင္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား၏ ထက္ဝက္ခန႔္မွာ ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳ တူးေဖၚေရးက႑တြင္ျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လူပ္မႈက႑တြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑သို႔ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမွာ ႏွစ္စဥ္ စုစုေပါင္း၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး ရွိလာသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးလာၿပီး ထိုပမာဏသည္ ကေမာၻဒီးယားသို႔ စီးဝင္ေသာပမာဏထက္ သုံးဆ ပိုမိုျမန္ဆန္သည္။ လာအိုတြင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ကုန္းတြင္းပိတ္လာအိုတြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ႏွစ္ႏွစ္ ဆက္တိုက္ က်ဆင္းရသည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားတြင္လည္း အဓိက ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔ အႀကီးမားဆုံး စီးပြားေရးျဖစ္လာမည္ဟု ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္မႈ အမ်ားအျပားရွိေနေသာေၾကာင့္ အာရွ၏ အဆင္းရဲဆုံးနိုင္ငံမ်ားသည္ ရပ္ဝန္းတခု၊ လမ္းတခု အစီအစဥ္မွတဆင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အဝန္းအဝိုင္းအတြင္း ေရာက္ရွိသြားနိုင္ေျခ ရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္နိုင္ငံက ရပ္ဝန္းတခု၊ လမ္းတခုအစီအစဥ္ကို ၎တို႔၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္သြင္းကုန္မ်ားကို အခြန္ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ တန္ျပန္ရန္ ရည္မွန္းထားေသာေၾကာင့္ ျပည္ပကုမၸဏီးမ်ားသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ႀကီးမားေသာ ေဈးကြက္တြင္ လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားျခင္းကို ႀကဳံရၿပီး ျပန္လည္သုံးသပ္ေနေသာေၾကာင့္ လုပ္အားခနိမ့္ေသာ အာရွနိုင္ငံငယ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ထြက္နိုင္သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္အေမရိကန္တို႔ အာရွတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ စစ္ပြဲျဖစ္လာလွ်င္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းေသာ အာရွနိုင္ငံမ်ားသို႔ နိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ တိုးလာနိုင္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုတို႔သည္ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း အဆင္းရဲဆုံးနိုင္ငံအဆင့္မွ လြတ္ေျမာက္မည္ဟုလည္း ထို အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။ တဦးခ်င္း ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၁၃၀၀ ရွိေသာ ကေမာၻဒီးယားသည္လည္း ထိုသို႔နိမ့္က်ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ေျခ ရွိသည္။

ေနာက္အဆင့္တခုသို႔ တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေပးဆပ္ရေသာ တန္ဖိုးမ်ားလည္း ရွိသည္။ နိုင္ငံအဆင့္တက္လာပါက အလႉေငြ က်ဆင္းမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ဆုံးရႈံးျခင္းကို ရင္ဆိုင္ရမည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္က သတိေပးခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္မူ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ျမန္မာနိုင္ငံတို႔သည္ အဆင္းရဲဆုံးနိုင္ငံအဆင့္မွ တက္မလာမီမွာပင္ ဥေရာပသမဂၢေဈးကြက္သို႔ အထူးအခြင့္အေရး ဆုံးရႈံးနိုင္ေျခကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ထိုသို႔ ဆုံးရႈံးပါက ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္ေနရာမ်ားအျဖစ္ ၎တို႔၏ စြဲေဆာင္နိုင္မႈ က်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

နိုင္ငံက အဓိက အတိုက္အခံပါတီကို ေခ်မႈန္းလိုက္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္က ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းေန မြတ္ဆလင္မ်ားကို ေျမလွန္စစ္ဆင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢက ထိုႏွစ္နိုင္ငံအတြက္ ကုန္သြယ္ေရး အထူးအခြင့္အေရး ႐ုပ္သိမ္းမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ထားသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားနိုင္ငံမ်ားတြင္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈသည္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ထိုင္းတို႔ ရသည့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေအာက္ မ်ားစြာနိမ့္က်ေနေသးသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ထိုနိုင္ငံမ်ားသည္ ေဒၚလာ ၂၃.၁ ဘီလီယံ၊ ၁၄ ဘီလီယံ၊ ၁၀ ဘီလီယံႏွင့္ ၉.၁ ဘီလီယံ အသီးသီးရရွိၾကသည္ဟု ASEAN ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

Credit: Irrawaddy

Leave a Reply