ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ 2Step ခံထားပါ ဒါေတြသိထားပါ

ေဖ့စ္ဘုတ္ ကိုသင့္ 2Step ခံထားပါက ဒီအခ်က္ကို သိသင့္တယ္
ဒီေန႔ က်ေတာ္ၾကံဳေတြ႔ၿပီး ေျဖ႐ွင္းေပးလိုက္တဲ့နည္း ။
ဟတ္တာလဲမဟုတ္ဘူး။ တျခားလူက လက္တက္စမ္းရင္း စကားဝွက္အမွန္ကို ႐ိုက္ထည့္မိသြားတယ္ ။ အေကာင့္ပိုင္႐ွင္က 2Step ခံထားတယ္ တဲ့ခ်ိန္
” Tow – Factor Authentication ” ဆိုးၿပီး မိမိဖုန္းဆီီကို No / Yes လာတယ္ ။
အဲဒါကိုအေကာင့္ပိုင္႐ွင္က Yes နိပ္လိုက္လို တဖက္လက္တက္စမ္းသူဆီမွာ ေအာ္တို အေကာင့္က Login ဝင္ၿပီးသာျဖစ္သြားတယ္ ။
အဲလိုျဖစ္ခဲ့ရင္ အခုက်ေတာ္လုပ္သလို ခ်က္ခ်င္း လုပ္လိုက္ပါ ။ တျခားလူသုုံးေနရင္ က်သြားပါေလ့မယ္ ။
ပံုေအာက္မွာ စာပါပမယ္။ နိပ္ၾကည့္ပါ ။
တဖက္လူက Login ဝင္သြားတယ္

 

ကိုယ္က 2Step ခံထားတဲ့အတြက္ သူဆီမွာ ဒါမ်ိဳးပဲျပေနပါတယ္

 

ကိုယ္ဆီကို ဒါမ်ိဳး လာပါေလ့မယ္ ။ အဲဒါကို မသိတဲ့သူေတြ Yes နိပ္လိုက္တာ နဲ႔ တဖက္လူကအေကာင့္ကို ခ်က္ခ်င္းရပါတယ္
ေအာ္တို Login ဝင္ၿပီးသားပါ ။
ကိုယ္က Login မဝင္ပဲ No ကိုနိပ္ပါ။
ျပန္ၿပီး Logout လုပ္ေပးရပါတယ္ ။
Account Settings ထဲသြားပါယ
ေအာက္မွာပံုေတြသာၾကည့္ပါ ။

 

 

 

 

logout လိုက္တာနဲ႔တဖက္လူ သုံးေနရင္ က်သြားပါေလ့မယ္

Leave a Reply