Sun. Jun 16th, 2019

ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၉ (၁)ႏွစ္​စာ​ေဟာစာတန္း တနလၤာသားသမီးမ်ား

1 min read

တနလၤာသားသမီးတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိမိအလိုဆႏၵမ်ား မျပည္ဝတတ္ေပ။ ေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္ အဆင္ေျပသလို႔ရိွၿပိး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အခက္ၾကံဳမည္။ (14-6-2019)မွစ၍ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သိုေသာ္ အၾကံအစည္းအသစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။
တနလၤာသားသမီးမ်ား ဤႏွစ္ ထီဆုႀကီးေပါက္ႏိုင္သည္။ တနလၤာသားသမီးမ်ား ထီးထိုရန္ အေ႐ွ႕ေျမာက္အရပ္ (၄)ဂဏန္းအစ (၄)ဂဏန္း အဆံုး ထီးပါ။အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အေဆာက္အဦးဝင္လာတတ္သည္။ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ဝင္လာမည္။ အဆိပ္ရိွေသာသတၱဝါမ်ားရန္မႈျခင္းခံရတတ္သည္။

အသက္ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၃၁၊ ၃၆၊ ၃၈၊ ၄၁၊ ၄၃၊ ၄၆၊ ၄၈၊ ၆၁၊ ၆၃ႏွစ္ အထူးကံေကာင္းပါလိမ့္မည္။ ပညာေရး၊ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရး မိမိလုပ္ငန္းမ်ာေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပအလုပ္
အကိုင္းမ်ားအက်ိဳးျဖစ္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပႏိုင္ငံရပ္ျခားဘာသာရပ္မ်ား ေျဖဆိုမႈေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီမ်ား သြားရပါလိမ့္မည္။ အလႉတန္းဒါနမ်ားေပးရတတ္သည္။ မိသာစုအိမ္တြင္ စေန႔၊ ၾကာသပေတး၊ တနဂၤေႏြ သားသမီးရတနာမ်ားအတြက္ေၾကာင့္ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေဇာ္မည္။ နယ္ေဝးေဆြမ်ိဳးမ်ား အိမ္သို႔အလည္အပတ္သြားလာျခင္း၊ အကူညီေပးရျခင္းမ်ားရိွမည္။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ငယ္ေဟာင္း၊ ခ်စ္ေရးကြဲကြာသူ၊ အိမ္ေထာင္အဆပ္အေဟာင္းႏွင့္ တေနရာတခ်ီမွာ မေမ်ာ္လင္ထားဘဲ ေတြ႔ဆံုး တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး နာလည္းေပးၿပိး ေပါင္းသင့္ရတတ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ * 2019-1လ,7လ၊ 10လ*ပိုင္းမ်ားတြင္ မည္သည့္ကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္။ လူမႈေရး ႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ဦးစီးရျခင္း၊ အမ်ားသေဘာတူညီမႈေၾကာင့္ ကုသိုလ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရမည္။ လႈမူဆက္ဆံေရးတြင္ လွည့္ပတ္ဖံုးကြယ္မႈကင္းၿပိး ကတိတည္လ်ွင္ ဂုဏ္ျဒပ္ျမင့္တတ္
လာမည္။ မိမိရပ္တန္ထားေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ျပန္လည္အသက္ဝင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းခြင့္တြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမည္။

* 2019-1လ,9လ၊ 11တန္းေဆာင္မုန္းလမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သတိတရားေ႐ွ႕႐ႈ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုပ္ငန္းတူ/သူအလုပ္အကိုင္ ရဲ႕ သစၥာေဖာက္ျခင္း ၊ ေငြေၾကးထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားၾကံဳေတြရတတ္၍ သတိထားေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မည္။ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ႏွင့္သာ ေငြစုေဆာင္ၿပိး လုပ္ကိုင္သြားမည္ဆိုလ်ွင္ ဤနစ္ဒိအခ်ိန္မွာႀကီးပြားလာတတ္သည္။အၾကံအစည္းအားလံုးေအာင္ျမင္မည္။ပင္ပန္းခံရႀကိဳးနပ္မည္။ရာထူးရာခံတိုးၿပိး လူႀကီးမ်ားက ေလးစားယုံၾကည္၊မည္သူမွာ မလုပ္ခ်င္သည့္ မလုပ္ရဲသည့္၊အလုပ္မ်ားကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ခိုင္းလိမ့္မည္။

* 2019- 1လ,4လ၊ 8လ*ပိုင္းမ်ားတြင္ တနလၤာသားသမီးမ်ား ဒြန္းစ႑ား အေကာင္း ႏွင့္ အဆိုး ဒြန္႔တြဲေနပါလိမ့္မည္။ မိမိစိတ္ေလာၿပိး ေငြအေျမာက္အမ်ားရက္ႏွီး၊ စပ္တူ႐ွယ္ယာထဲခင္း တစ္ခါထဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ဘဲ အေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ပါ။သင္လုပ္သမွ်ေတြဟာ ေနာက္မွ ျပင္မရေသာ အမွားလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အလုပ္အကိုင္၊ အႀကံအစည္မ်ား အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနမည္။ ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ ျမႇဳပ္ႏွံ၍ အရံႈးေပၚ တာမ်ိဴးေတြၾကံဳရတတ္သည္။

မိမိလုပ္ငန္းခြင္၊ ျပည္ပတြင္းျပည္အလုပ္အကိုင္ႏိုင္ငံရပ္ျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ျပႆနာအျငင္းပြားစရာမ်ား ျဖစ္လာတတ္၍ နယ္ေျမ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရိွသူမ်ားအေနနဲ႔ လူမ်ိဳးဘာသာရပ္ကိစၥရပ္မ်ား၊စဥ္းမ်ွည္းစည္းကမ္းဥပေဒေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ဆူပူမႈးမ်ား အႏၱရာယ္ၾကံဳျခင္း၊ လုပ္ၾကံခံရျခင္း၊ အဖမ္းအစည္းမ်ားခံရျခင္းျဖစ္လာတတ္သည္။

စီးပြားေရးဂ႑ 🔹စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ သတိထား၍ လုပ္ကိုင္သင့္သည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ရင္းႏွီးမတည္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လြန္ကဲစြာမလုပ္သင့္ပါ။ ေရလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴ.းေရးလုပ္ငန္း၊ အပန္းေျဖစခန္းဖြင့္ျခင္း၊
ျပည္တြင္ျပည္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴ တာႏွင့္တီထြင္ပညာမ်ားေဆာင္းရြက္ျခင္း၊ ထီး၊ ဖနပ္၊ အထည္အလိပ္ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ခ်ီးျခင္းေကာင္း၏။
အစု႐ွယ္ယာဝင္ စီးပြားေရး စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ား ဝယ္ယူႏိုင္သည္။ တနဂၤေႏြ၊ဗုဒၶဟူး၊ စေန႔ သားသီးမ်ားႏွင့္ အလုပ္အတူတူသြားလာ၊သြားလုပ္ျခင္း၊စပ္တူ႐ွယ္ယာလုပ္ျခင္းမ်ား အက်ိဳးေပးမည္။
အမ်ိဴ းသမီးမ်ားအတြက္ ဖက္႐ွင္ဆိုင္ဖြင့္ျခင္း၊ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဖန္စိလုပ္ငန္းမ်ားအက်ိဴ းခံစားရမည္။ လူမ်ိဳးကြဲ၊ ဘာသာကြဲမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းစပ္တူ႐ွယ္ယာျပဳလုပ္လ်ွင္ ေအာင္ျမင္မႈရတတ္သည္။ မနာလုိသူေတြ ေပါမ်ားၿပီး ေခ်ာက္တြန္းခ်င္းသူမ်ား မိမိေဘးနား ပတ္လည္ဝိုင္း၍ ေနလိမ့္ဆိုတာ မိမိအထူးသတိထားပါ။

မိမိသေဘာထာျဖင့္ မိမိထင္ရာ တစြတ္ထိုးမျပဳလုပ္ပဲ အျမဲတေစ ဤႏွစ္ အႀကီးအကဲမ်ားကို ႏွီးေႏွာ တိုင္ပင္လုပ္ကိုင္၍ မိသားစုႏွင့္လည္း ညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြးလုပ္ကိုင္သင့္ပါသည္။ ေငြေၾကးျပတ္လတ္ ေငြအခက္
အခဲ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ား သတိထားပါ။ သူတစ္ပါးအတြက္ အက်ိဴ းေပးေသာကိစၥမ်ား ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း
ျပိး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကံကိုရတတ္သည္။ မိမိရည္မွန္းထားေသာကိစၥရပ္မ်ားက စဥ္းကလ်ားျဖစ္သြားတတ္သည္။ မိမိရည္မွန္းခ်က္အတြက္ အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားမႈမ်ားေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါ။

အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးဂ႑ 🔹ေမတၱာေရးတြက္ ႏွလံုးသားထက္ ဦးေႏွာက္ကိုဦးစားေပးလ်ွင္ ပိုအဆင္မည္။ ပ်ိဴ ရြယ္သူမ်ားအခ်စ္ေရးတြင္ လို႔တစ္မ်ိဴ း မလို႔တစ္မ်ိဴ း ဆက္ဆံျခင္းခံရတတ္သည္။
အခ်စ္ေရးတြင္ အသံုးခ် ခံရတတ္သည္။ မနာလိုသူတို႔၏ကုန္ေခ်ာစကားေၾကာင့္ အခ်စ္ေရးကံဆိုးသြားတတ္သည္။

အသက္ ၁၉ ႏွစ္ မွာ အသက္၃၀ႏွစ္ အတြင္းရိွ စီပြားေရး၊ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္းေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ညံပါလိမ့္မည္။
အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ားသည္လည္း သားသမီး အပူေသာက၊ မိဘ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ အပူေသာက ဤႏွစ္ ေပါမ်ားတတ္ၿပိး အိမ္တြင္းေရး အ႐ႈပ္အေထြး ပဋိပကၡ မ်ားတတ္သည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မယံုၾကည္စရာမ်ားျဖစ္လာလိမ့္မည္။ သတိတရားေ႐ွ႕႐ႈ၍ သြားလာေဆာင္ရြက္ရမည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား အေပ်ာအပါးလိုက္စားျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ထိခိုက္မည္။ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြ အဆင္မေျပမႈျကံဳရႏိုင္သလို႔ လတ္တလံုးျခား လည္းစာၿပိး သစၥာေဖာင္ျခင္း၊ ေငြသိန္းရာခ်ီ ေငြလိမ္ခံရကိန္းရွိလို႔ သတိထားသင့္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ပညာေရးဂ႑ 🔹ပညာေရးတြင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မူေကာင္းၿပိး ေနာက္ပိုင္းရည္မွန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဝးကြာရတတ္သည္။
မိမိစိတ္ကိုိုတည္ၿငိမ္ထားရမည္။ ပညာ႐ွာေဖြ႔ေနသူမ်ားသည္
အသက္ဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာပညာရပ္ကို ဦးစားေပးသင္ၾကား
ပါ။ ဥာဏဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ား တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာပညာရပ္မ်ား ေလ့လာသင္ယူသင့္သည္။ လူမႈေရးခ်ဴပ္ေထြးမႈေၾကာင့္ ပညာေရးေႏွာင္းနည္းတတ္သည္။
ပညာေရးတြင္ ဝိရီယစိုက္ထုတ္မွာသာ အက်ိဴ းထူးခံစားရမည္။
ပညာေရးတြင္ တျခားလူမႈေရးကိစၥမ်ားေပၚလာၿပိး ေႏွာင္းေႏွးမႈမ်ား
ျဖစ္တတ္သည္။ မိဘအုတ္ထိန္းသူမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး
တန္ဖိုးျမင့္တတ္လာမႈေၾကာင့္ အၾကပ္အတည္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။

က်န္းမာေရးအေန႔နဲ႔ ကေတာ့ 🔹က်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈ
ေၾကာင္း ေသြးတိုး၊ ေသြးက်၊ ႏွလံုးႏွင့္ ဦးေႏွာက္အားရံုေၾကာေရာဂါ ၊ခႏၶာကိုယ္ေနရာအႏွံ႔အျပား ကိုက္ခဲျခင္း မၾကာခဏျဖစ္ျခင္း၊ မီးယပ္ေရာဂါေသြးအားနည္းေရာဂါမ်ားခံစားရတတ္သည္။ ႀကိဳတင္က်န္းမာေရးလိုက္စားပါ။ အထူးသျဖင့္ ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္သင့္ေတာ္သည္။

ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥ 🔹 ယခုႏွစ္တြင္ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ * ႐ွင္သီဝလီဂါထာေတာ္ * ရြတ္ဆိုၿပိး
ခရီးသြားျခင္း ႏွင့္ * ပန္းေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ အဝါေရာင္ *အဝတ္အထည္မ်ားဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ထိုအေရာင္မ်ားကိုအေဆာင္အျဖစ္
အသံုးေဆာင္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အျဖဴေရာင္ရိွ ပုလဲရတနာ ဝတ္ဆင္ပါ။ ေဆာင္ထားပါ။

အက်ိဴ းေပးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ားမွာ
(တ၊ ထ၊ န၊ အ) (၁- ၃- ၈- ၆)

တနလၤာသမီးမ်ား ကံေကာင္း ေစလိုေသာ္… အေ႐ွေျမာက္အရပ္မွာ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ တည္ထားကိုးကြယ္ျခင္း၊ ဘုရား ေစတီေဟာင္းမ်ား မိမိတတ္သမ်ွ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေဆးသုတ္ျခင္း၊ ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါ။ ခ်ယားပင္ စိုက္ျခင္း ႏွင့္ အေ႐ွ႕အရပ္ လမ္းေဘးဝဲယာ၌ လက္ပံပင္ စိုက္ပါ။

ယၾတာ ➖ မိမိေမြးေန႔တြင္ သရက္ၫြန္႔၊ သီးၫြန္႔၊ သဖန္းၫြန္႔၊ သနပ္ခါးၫြန္႔(၉)ၫြန္႔ကို ဘုရားလွဴ ေပးပါ။

ေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာ ဆရာမင္းသူရ 09456471357(Viber)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © All rights reserved. Newsphere by AF themes.