သန္းၾကြယ္သူေဌး Jack Ma ၏ ေအာင္ျမင္ေရး အခ်က္ (၃၀)

၁ – Look far and wide for opportunity. မိမိရရွိႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အျမင္က်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ရွာေဖြပါ။
၂ – ဖြင့္ထားေသာ တံခါးတစ္ခ်ပ္လို အခြင့္အလမ္းမွန္သမ်ွကို လက္ခံၾကိဳဆိုပါ။
၃ – အရာရာနားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
၄ – မိမိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္း လ်င္ျမန္ေနရမည္။
၅ – လက္ရွိမိမိရဲ႕အေျခအေနထက္ ေနာက္ထပ္ျဖစ္လာႏိုင္စြမ္းရွိတာကို မွန္းဆရမည္။
၆ – မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္မေပ်ာက္ပါေစႏွင့္။
၇ – ရဲ၀ံ့စြာ ေဆာင္ရြက္ပါ။
၈ – ငယ္ရြယ္မွႈေၾကာင့္ရရွိလာမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရယူပါ။
၉ – မိမိအဖြဲ႔အစည္းျဖင့္ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ေအာင္ျမင္မွုဆီတက္လွမ္းပါ။
၁၀ – ဘယ္အရာမဆိုအစားထိုး ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။
၁၁ – မိမိ စြမ္းေဆာင္ရည္ထက္ ပိုက်ြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားကို ငွားရမ္းပါ။
၁၂ – အေမ်ွာ္ျမင္ၾကီးစြာ သတိၱရွိရွိ ျမဲျမံေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ တစ္သတ္မတ္တည္းေဆာင္ရြက္ရန္။
၁၃ – မေလ်ာ့ေသာလုံ႔လျဖင့္ မဆုတ္မနစ္ၾကိဳးစားပါ။
၁၄ – လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းထက္ စိတ္ဓါတ္က ပိုအေရးၾကီးတယ္။
၁၅ – လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းထက္ လက္ေတြ႔က်က်ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မွုက ပိုအေရးၾကီးသည္။
၁၆ – ေငြေၾကးႏွင့္ အခြင့္အာဏာ အတူမရွိႏိုင္ဘူး။
၁၇ – အခက္အခဲေတြ ေက်ာ္ျဖတ္ျပီးမွသာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးျခင္းဆိုတာကို နားလည္လာမည္။
၁၈ – မိမိ၏ အလုပ္ကို အျခားသူထက္ ပို၍လုံ႔လစိုက္ထုတ္ရမည္၊ ပိုၾကိဳးစားရမည္၊ ပို၍ ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးရမည္။
၁၉ – အဆင့္တန္းရွိရွိ ယွဥ္ျပိဳင္ပါ။
၂၀ – မိမိျပိဳင္ဘက္မ်ားကို အထင္မေသးမိပါေစႏွင့္။
၂၁ – မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မွုရွိရွိ ေနထိုင္ပါ။
၂၂ – ေအာင္ႏိုင္သူဟာ ကေလးမဆန္ဘူး။
၂၃ – ၀ယ္ယူသူသည္ ပထမ ဦးစားေပး၊ အလုပ္သမားသည္ ဒုတိယဦးစားေပး၊ အစုရွယ္ရာ၀င္သည္ တတိယ
ဦးစားေပး ျဖစ္ရမည္။
၂၄ – ေငြေၾကးအေၾကာင္း ေမ့ထားပါ။
၂၅ – လူမွန္ေနရာမွန္ကို ရွာပါ။ သို႔ေသာ္ အေကာင္းဆုံး အေတာ္ဆုံးျဖစ္ရန္မလိုပါ။
၂၆ – “လြတ္လပ္ခြင့္” ဆိုတာ သိပ္ကိုတန္ဖိုးၾကီးတယ္။
၂၇ – “ပါးနပ္သူ” သည္ ဦးေႏွာက္သုံး၍ စကားေျပာသည္။
၂၈ – “ပညာရွိ” သည္ ႏွလုံးသားျဖင့္ စကားေျပာသည္။
၂၉ – ငါတို႔ဘ၀ေတြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေမြးဖြားလာျခင္းသည္ အလုပ္ထဲတြင္ အျမဲ အခ်ိန္ကုန္ေနဖို႔ မဟုတ္ဘူး။
၃၀ – အရႈံးေပးျခင္းဟာ အၾကီးမားဆုံး က်ရႈံးမႈပင္ျဖစ္သည္။
#yairthiha

မွ်ေဝရန္ :

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.