ေအာင္ျမင္တဲ့လူေတြ မျဖစ္မေနလုပ္တဲ့ အလုပ္ေတြရွိတယ္။

(၁) သူတို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရာ ဝါသနာပါရာကိုပဲ သူတို႔ေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္ၾကတယ္။

(၂) သူတို႔လိုခ်င္တဲ့အရာကို မရ၊ ရေအာင္ တိတိက်က် ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ၾကတယ္။

(၃) သူတို႔ လိုခ်င္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ စိတ္အား ထက္သန္စြာ အားထုတ္ၾကတယ္။

(၄) သူတို႔ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးရင္းၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာၾကတယ္။

(၅) သူတို႔ရဲ႕အခ်ိန္ေတြကို ေကာင္းမြန္ႏိုင္နင္းစြာ အသံုးခ်ႏိုင္သူေတြ ျဖစ္တယ္။

(၆) ေအာင္ျမင္သူေတြရဲ႕ နည္းလမ္းေတြကို လိုက္နာ အသံုးခ်ၾကသူေတြ ျဖစ္တယ္။

(၇) ႐ိုးသားမႈဟာ အေကာင္းဆံုး လက္နက္ဆိုတာ ေကာင္းစြာ သိၾကသူေတြ ျဖစ္တယ္။

(၈) သူတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ ေမြးရာပါ ထူးခၽြန္မႈကို အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ အၿမဲ အသံုးခ်ႏိုင္သူေတြ ျဖစ္တယ္။

(၉) ေအာင္ျမင္မႈကို ထိုက္တန္တဲ့ တန္ဖိုးနဲ႔ ေပးဆပ္ဝယ္ယူၾကသူေတြလဲ ျဖစ္တယ္။

#မွတ္စုၾကမ္း

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.